Digital Marketing Analyst คืออะไร? ทำไมอาชีพนี้จึงน่าสนใจ

January 5, 2024

เปิดโลก! อาชีพ Digital Marketing Analyst คือใคร ทำไมน่าสนใจ?

หากต้องการพาธุรกิจออนไลน์ไปข้างหน้า และสามารถเอาชนะคู่แข่งได้สำเร็จ หนึ่งในตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต คงจะหนีไม่พ้นตำแหน่ง “Digital Marketing Analyst” หรือนักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล แต่ตำแหน่งนี้มีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงช่วยให้ธุรกิจแข็งแรงได้มากขึ้น บทความนี้จะมาอธิบายให้ได้รู้กัน ติดตามได้เลย

Digital Marketing Analyst คืออะไร?

Digital Marketing Analyst หรือนักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล คือ อาชีพลูกผสมระหว่าง Marketing และ Data เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลทางการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำไปสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดดิจิทัลให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

หน้าที่หลักของอาชีพ Digital Marketing Analyst

 • รวบรวมข้อมูลทางการตลาดดิจิทัล เช่น ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการคลิกโฆษณา ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ รวมถึงข้อมูล Insight ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะทำความเข้าใจ และนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการสื่อสารธุรกิจให้โดนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดดิจิทัลโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ผ่านวิธีการสอบถาม สำรวจ สัมภาษณ์ ตลอดจนการสังเกตการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญในการนำไปสร้างกลยุทธ์ที่ ‘ใช่’ และจับใจผู้บริโภค
 • ยิงโฆษณา ทำ A/B Testing ตั้งแคมเปญโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายใช้งานเป็นจำนวนมาก และทำการทดสอบโดย A/B Testing ซึ่งจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบกลยุทธ์ที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคอนเทนต์ รูปภาพ หรือแม้กระทั่งโปรโมชั่น เพื่อพิจารณาว่าจะเลือกใช้รูปแบบไหนดี ถึงจะตอบโจทย์และคุ้มค่ากว่ากัน
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ หลังจากจัดทำแคมเปญยิงโฆษณาออกไปแล้ว จะต้องทำการวัดผล เพื่อให้รู้ถึงประสิทธิภาพของแคมเปญว่าตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ผ่านตัวชี้วัด 3 ระดับเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น Awareness Stage (การรับรู้) Consideration (ช่วงระหว่างตัดสินใจ) และ Decision (ช่วงตัดสินใจ)  
 • ทำ Report สรุปผลรายงานแคมเปญ ปิดท้ายด้วยหน้าที่สรุปผลที่ได้จากการทำแคมเปญทั้งหมด เพื่อนำเสนอให้แบรนด์เห็นว่า แคมเปญที่ผ่านมามีประสิทธิภาพอย่างไร และนำข้อมูลที่ได้ นำไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้ดียิ่งขึ้นในครั้งหน้า

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Digital Marketing Analyst

ส่วนในด้านของทักษะของผู้ที่ต้องการทำอาชีพนักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัลที่จำเป็นต้องมี สามารถแบ่งออกได้สองประเภท คือทักษะด้าน Soft Skill และ Hard Skill โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทักษะ Soft Skill สำหรับ Digital Marketing Analyst

 • Analytical Thinking Skill ทักษะการวิเคราะห์และประเมินผลแคมเปญ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลเชิงลึก เพื่อค้นหารูปแบบกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ พร้อมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
 • Communication Skill ทักษะการสื่อสาร นำเสนอรายงานและคำแนะนำให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแคมเปญได้อย่างชัดเจน สามารถอธิบายข้อมูลทุกส่วนได้อย่างกระชับ และย่อยให้เข้าใจได้ง่าย
 • Lifelong Learning Skill พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ กับการอัปเดตข้อมูลให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงบนโลกโซเชียลมีเดีย และเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานด้านการตลาดดิจิทัล

ทักษะ Hard Skill สำหรับ Digital Marketing Analyst

 • Digital Marketing Skill มีความเข้าใจในเรื่องการตลาดดิจิทัล สามารถค้นหาข้อมูล Insight ของผู้บริโภค และจัดทำองค์ประกอบด้านข้อมูล เพื่อนำไปสร้างแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Program and Tool Skill เรียนรู้ เข้าใจ และมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ รวมถึงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถดึงประสิทธิภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
 • Data Visualization มีความสามารถในการแปลงข้อมูลเชิงลึกที่มีความซับซ้อนให้ออกมาในรูปแบบของแผนภูมิ ได้ทั้งกราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม และกราฟใยแมงมุม และที่สำคัญต้องจัดทำออกมาให้เข้าใจได้ง่ายและไม่ซ้ำซ้อน

ตัวอย่างงานของ Digital Marketing Analyst

หน้าที่และความรับผิดชอบของ Digital Marketing Analyst คืออะไร

 • ทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดออนไลน์ โดยวิเคราะห์ในทุก ๆ ช่องทางที่มีการทำการตลาด ไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, E-mail Marketing หรือแม้กระทั่งบนเว็บไซต์ โดยดูจาก ยอดการเข้าชม ยอดคลิก และยอด Conversion เป็นหลัก หลังจากนั้นจะนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ จัดทำรายงานและนำไปปรับปรุงแคมเปญในอนาคต
 • ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย โดยพิจารณาจากข้อมูลการเข้าชม กิจกรรมที่ทำบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของแบรนด์ ตั้งแต่ยอดการกดไลก์ คลิกโพสต์ การแชต รวมถึงการซื้อขาย โดยทั้งหมดนี้จะต้องนำมารวบรวม เพื่อวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างถ่องแท้ ก่อนจะนำไปพัฒนากลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น
 • วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ไปจนถึงเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ปรับใช้กับงานด้านการตลาด ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานและกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

ปัจจัยที่ทำให้อาชีพ Digital Marketing Analyst มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

จะเห็นได้ว่าอาชีพลูกผสมระหว่าง Marketing และ Data นี้ มีหน้าที่รับผิดชอบที่หลากหลายอย่างมาก โดยเฉพาะการได้รู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ ซึ่งก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ที่แบรนด์จะต้องคอยอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะจะส่งผลโดยตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

โดยเราสามารถสรุปความสำคัญของอาชีพนักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Analyst) ได้ดังนี้

 • ไม่ตกเทรนด์กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ของการตลาด และการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ตำแหน่ง Digital Marketing Analyst จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทัน พร้อมกับปรับแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ
 • การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันในเชิง Data เพื่อให้สามารถเข้าถึงและแย่งชิงพื้นที่ทางการตลาด และสามารถสร้างยอดขายออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตำแหน่ง Digital Marketing Analyst จะเป็นเสมือนตัวช่วยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อทำให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของตลาด รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรอบด้านมากขึ้น

สำหรับนักวิเคราะห์การตลาดที่อยากจะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองและองค์กร หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือเครื่องมือช่วยทำ Social Media Analytics Tools ที่ดี เพราะสิ่งนี้คือ ตัวช่วยเบิกทางสู่การเข้าถึง Data ที่ทรงประสิทธิภาพ!

ขอแนะนำ Social Listening Tools จาก Zanroo เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถรับฟัง ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง สามารถนำไปใช้วางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างดีเยี่ยม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล ask@zanroo.com หรือทดลองใช้ฟรีได้แล้ววันนี้!

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. เจาะลึก Digital Marketing Analyst ลูกผสมระหว่าง Marketing และ Data. สืบค้นวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จาก
  https://contentshifu.com/blog/what-is-digital-marketing-analyst#Digital_Marketing_Analyst
 2. Soft Skills คืออะไร? ความหมายและตัวอย่าง. สืบค้นวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จาก
  https://www.palagrit.com/what-is-soft-skills/  
 3. What Are the Top Digital Marketing Analyst Skills?. สืบค้นวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จาก
  https://careerfoundry.com/en/blog/digital-marketing/digital-marketing-analyst-skills/
 4. The Importance of Data Analytics in Digital Marketing.  สืบค้นวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จาก
  https://online.mason.wm.edu/blog/data-analytics-in-digital-marketing
No items found.