ฮับการวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดการข้อมูลอัจฉริยะแบบครบวงจร Eco-system เพื่อทําการวิเคราะห์และแสดงภาพอย่างลึกซึ้ง

Data Analytic Hub คืออะไร

ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการดําเนินงานแบบดิจิทัล มีความสามารถในการจัดการข้อมูลอัจฉริยะแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้คุณ สร้างระบบข้อมูลอัจฉริยะแบบ end-to-end ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยกําจัดไซโลข้อมูลรวมมาตรฐานข้อมูลเร่งการสร้างรายได้จากข้อมูลและทําให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นจริง