รายงาน

รายงานข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า

รายงานข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าคืออะไร

รายงานข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจะนําข้อมูลและข่าวกรองที่หลากหลายและบรรจุไว้ในรายงานย่อเดียวที่ใช้กับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะของธุรกิจ รายงานเหล่านี้มีข้อมูลเชิงลึกข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่มีค่าซึ่งช่วยให้ทีมขายและการตลาดปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น