เทคโนโลยี

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

ลูกค้าแต่ละรายยอมรับว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติกับการใช้งานใด ๆ โดยลูกค้าของแดชบอร์ดและบริการที่จัดทําโดย Internet-Based Business Group Company Limited ซึ่งซื้อขายในชื่อ "Zanroo" (ในที่นี้เรียกว่า "Zanroo") ให้กับลูกค้ารายใดก็ได้

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

 

1. คําจํากัดความและการตีความ

ในข้อตกลงนี้ เว้นแต่บริบทจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นคําต่อไปนี้มีความหมายดังต่อไปนี้:

"ข้อตกลง" ข้อตกลง (รวมถึงกําหนดการหรือภาคผนวกใด ๆ และเอกสารใด ๆ ที่ไม่เห็นด้วย) ที่เกิดขึ้นโดยและประกอบด้วยข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการยืนยันคําสั่งซื้อ

"วันที่เริ่มต้น" ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้าวันที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นวันที่ของการยืนยันการสั่งซื้อหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการที่มอบให้กับพวกเขาซึ่งเร็วที่สุด

"เนื้อหา"เนื้อหาใด ๆ ที่ลูกค้าเข้าถึงผ่านแดชบอร์ดหรือจัดหาให้กับลูกค้าโดย Zanroo;

"ลูกค้า" บุคคลองค์กร (รวมถึงบุคลากรที่ได้รับอนุญาต) หรือบุคคลใด ๆ โดยใช้บริการที่มีการยืนยันคําสั่งซื้อด้วย

 "แดชบอร์ด" แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Zanroo เป็นเจ้าของและดําเนินการโดยบริการที่ส่งมอบ

 "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรรุ่นอรรถประโยชน์เครื่องหมายการค้าโลโก้สิทธิ์ในการออกแบบสิทธิ์ในฐานข้อมูลความรู้ความปรารถนาดีสิทธิทางศีลธรรมในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนที่รอดําเนินการสิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดปกป้องความลับของข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ และสิทธิ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันทุกที่ในโลก

 "การยืนยันคําสั่งซื้อ" คําแถลงการทํางานให้กับลูกค้าที่กําหนดขอบเขตของบริการระยะเวลาข้อกําหนดการชําระเงินและข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สําหรับลูกค้ารายนั้นและลงนามโดยลูกค้า

 "บริการ" ข้อกําหนดสําหรับลูกค้าแต่ละรายในการเข้าถึงแดชบอร์ดซึ่งลูกค้าสามารถ (i) รับการตรวจสอบและติดตามแบบเรียลไทม์และแบบเรียลไทม์ของเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่ระบุล่วงหน้าทั้งหมดพร้อมกับการวิเคราะห์ในตัวของ Zanroo ตามคําหลักและตัวกรองการค้นหาที่ตกลงกันไว้การแจ้งเตือนให้กับลูกค้าและ (ii) อัปโหลดและแจกจ่ายเนื้อหาของลูกค้าไปยังเครือข่ายโซเชียลมีเดียผ่านแดชบอร์ด และบริการอื่น ๆ ทั้งหมดที่ Zanroo ตกลงที่จะมอบให้กับลูกค้าทั้งหมดตามที่กําหนดไว้ในการยืนยันคําสั่งซื้อกับลูกค้ารายนั้น

 "Zanroo" นิติบุคคล Zanroo บริษัท กลุ่มธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต จํากัด ตามที่ระบุไว้ในการยืนยันคําสั่งซื้อ

 

2. บริการ

 

2.1 Zanroo จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงใบเสนอราคาโดยกําหนดบริการและค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระ (เหนือสิ่งอื่นใด) ให้กับลูกค้า จากนั้นลูกค้าสามารถเสนอซื้อบริการได้โดยยืนยันคําสั่งซื้อไปยัง Zanroo Zanroo อาจยอมรับคําสั่งซื้อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยส่งการยืนยันคําสั่งซื้อไปยังลูกค้า ("การยืนยันคําสั่งซื้อ") เมื่อลูกค้าออกและลงนามยืนยันคําสั่งซื้อแล้วข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพัน ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่ารายละเอียดทั้งหมดของการยืนยันคําสั่งซื้อถูกต้อง

 

2.2 การส่งมอบบริการออนไลน์: Zanroo จะมอบการเข้าถึงแดชบอร์ดแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนได้ให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในการยืนยันคําสั่งซื้อผ่าน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเพื่อจุดประสงค์นั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จําเป็นในการเข้าถึง Dashboard ลูกค้าจะต้องมอบให้กับ Zanroo ตามคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามจํานวนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในองค์กรของลูกค้าซึ่งต้องการเข้าถึงแดชบอร์ดซึ่งจะระบุไว้ใน OrderConfirmation ลูกค้าได้รับอนุญาตให้อนุญาตให้เข้าถึงแดชบอร์ดได้เฉพาะจํานวนผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานในองค์กรของลูกค้าตามที่อนุญาตโดยการยืนยันคําสั่งซื้อ และใช้แดชบอร์ดสําหรับการตรวจสอบและตรวจสอบเนื้อหาเท่านั้น ลูกค้าจะต้องเข้าถึงแดชบอร์ดเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้นและไม่ใช่ในนามของบุคคลที่สาม

 

2.3 การใช้แดชบอร์ดหรือบริการเพื่อละเมิดความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ ถอดรหัสรหัสผ่านหรือรหัสการเข้ารหัสความปลอดภัยถ่ายโอนหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ผิดกฎหมายรวมถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นการยั่วยุทางการเมืองการข่มขู่หรือลามกอนาจารหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ

 

2.4 ลูกค้าจะต้อง (และในกรณีของผู้ใช้หลายคนที่ได้รับอนุญาตในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าจะต้องจัดหาว่าผู้ใช้ดังกล่าวจะรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแดชบอร์ด รหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละรายและลูกค้าจะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สาม ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าจะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อการกระทําและคําแนะนําทั้งหมดที่ดําเนินการโดยลูกค้า (และผู้ใช้หลายคน) หรือบุคคลที่สามใด ๆ หลังจากการเข้าถึงแดชบอร์ดโดยใช้รหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแดชบอร์ด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Zanroo ทราบทันทีหากเชื่อว่ารหัสผ่านหรือข้อมูลความปลอดภัยหรือของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตรายใดรายหนึ่งได้รับการแบ่งปันกับบุคคลที่สามโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว

 

2.5 Zanroo อาจช่วยเหลือลูกค้าในการกําหนดข้อกําหนดการค้นหาและรักษาสิทธิ์ในการอนุมัติขั้นสุดท้ายของสตริงการค้นหาทั้งหมดเพื่อรักษาการควบคุมคุณภาพของบริการ Zanroo จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลรายวัน ("การแจ้งเตือนรายวัน") ให้กับลูกค้าแต่ละรายไปยังที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าให้ไว้กับ Zanroo Zanroo จะใช้ความพยายามโดยสุจริตเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมและถูกต้องภายใต้ข้อจํากัดความรับผิดชอบในข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม Zanroo ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะพบการโพสต์และการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือจะไม่มีการส่งการโพสต์และการอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้อง การส่งมอบบริการอาจล่าช้าเป็นครั้งคราวเนื่องจากการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาหรือไม่ได้กําหนดไว้หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Zanroo

 

2.6 ลูกค้ารับทราบว่า Zanroo อาศัยข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามต่างๆ และ Zanoo ให้การเข้าถึง รวบรวม และแจกจ่าย แต่ไม่ได้สร้างหรือแก้ไขเนื้อหา และเนื้อหาการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์รายวันที่ Zanroo นําเสนอเป็นความคิดเห็นของผู้อื่น และอาจมีความไม่ถูกต้อง เนื้อหาหมิ่นประมาท คําหยาบคาย และสื่อลามกอนาจาร

 

2.7 Zanroo ไม่รับผิดชอบต่อขอบเขตหรือเนื้อหาที่อาจผลิตผ่านแดชบอร์ดตามและ จํากัด โดยคําหลักและวลีหรือหัวข้อที่กําหนดระหว่างลูกค้าและ Zanroo

 

2.8 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาการแจ้งเตือนรายวันและการวิเคราะห์ใด ๆ มีไว้สําหรับการตรวจสอบการวิเคราะห์การวิจัยและการใช้งานภายในที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรืออนุญาตให้ใช้แดชบอร์ดหรือเนื้อหาใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ภายในเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 

2.9 Zanroo ให้บริการการใช้งานแดชบอร์ดบนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" และไม่รับประกันว่า (i) บริการจะเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้า (ii) การเข้าถึงแดชบอร์ดจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัส (iii) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ (iv) คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ลูกค้าซื้อหรือได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและ (v) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข การรับประกันโดยนัยทั้งหมดรวมถึงความสามารถในการขายความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะจะถูกปฏิเสธ

 

2.10 เนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ Zanroo จัดหาให้จะไม่ถือว่าเป็นหรือถือว่าเป็นคําแนะนําคําแนะนําคําเชิญการรับรองหรือข้อตกลงใด ๆ จาก Zanroo หรือพนักงานหรือผู้ให้บริการเนื้อหาใด ๆ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

 

2.11 ลูกค้ารับประกันรับรองและรับรองว่าเนื้อหาใด ๆ ที่อัปโหลดโดยลูกค้าจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามสิทธิ์ในการรักษาความลับหรือความเป็นส่วนตัว) หรือหมิ่นประมาทเลือกปฏิบัติลามกอนาจารหรือก้าวร้าวหรือผิดกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือก่อให้เกิดความรับผิดใด ๆ Zanroo จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าวหรือความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหาที่อัปโหลดโดยลูกค้า ลูกค้าขอมอบใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดปลอดค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกให้กับ Zanroo ในการใช้ทําซ้ําแสดงสื่อสารเผยแพร่แก้ไขและปรับเนื้อหาที่อัปโหลดโดยลูกค้าเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและรวมเนื้อหาดังกล่าวเข้ากับบริการ

 

2.12 Zanroo มีสิทธิ์ที่จะระงับ ยุติ หรือยุติบริการใด ๆ หากลูกค้าละเมิด (ภายใต้ข้อ 6.2) ของข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หรือหากการเข้าถึงและการใช้แดชบอร์ดถูกละเมิดในทางใดทางหนึ่งโดยลูกค้า

 

2.13 ลูกค้าขอชดใช้ค่าเสียหาย (และชดใช้ค่าเสียหาย) Zanroo หรือ บริษัท ย่อยหรือ บริษัท โฮลดิ้งใด ๆ และเจ้าหน้าที่กรรมการและพนักงานของพวกเขาต่อการสูญเสียความรับผิดการเรียกร้องการดําเนินการความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดขึ้นโดย Zanroo ที่เกิดจากการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

3.1 ลูกค้าจะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราเวลาสําหรับการชําระเงินดังกล่าวและตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในการยืนยันคําสั่งซื้อ

 

3.2 จํานวนเงินทั้งหมดจะต้องชําระเต็มจํานวนโดยไม่มีการหักลดหย่อนหรือหัก ณ ที่จ่ายหรือในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีใด ๆ เว้นแต่กฎหมายกําหนดให้ลูกค้าทําการหักหรือหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว หากกฎหมายกําหนดให้ลูกค้าทําการหักหรือหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเท่าที่จําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าหลังจากการหักหรือหัก ณ ที่จ่าย Zanroo จะได้รับเงินสุทธิเท่ากับที่จะได้รับและเก็บรักษาไว้โดยไม่มีการหักหรือหัก ณ ที่จ่าย

 

3.3 ค่าธรรมเนียมทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

3.4 ดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บในอัตรา 15 % ต่อปีสําหรับจํานวนเงินที่ค้างชําระจนกว่าจะชําระ

 

3.5 หากจําเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการเข้าถึงเครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือแหล่งอื่น ๆ ในการให้บริการสําหรับลูกค้าเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านั้นจากลูกค้า

 

4. การรักษาความลับ

 

4.1 ลูกค้าจะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามและจะถือว่าข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดที่ได้รับได้รับหรือสร้างขึ้นโดยเป็นความลับอย่างเคร่งครัดอันเป็นผลมาจากการเข้าทําหรือปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ตามขอบเขต: (ก) จําเป็นต้องทําเช่นนั้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานกํากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การตั้งอยู่ (ข) เห็นว่าจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อที่ปรึกษาผู้สอบบัญชีและนายธนาคารมืออาชีพของตนโดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ (ค) ข้อมูลนั้นได้เป็นสาธารณสมบัติโดยปราศจากความผิดของฝ่ายนั้น หรือ (ง) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

 

4.2 Zanroo จะเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับบริการที่ลูกค้าได้รับจาก Zanroo และวิธีที่ลูกค้าใช้บริการ

 

5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 

5.1 ภายใต้ข้อ 5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและต่อชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ แดชบอร์ด บริการ ซอฟต์แวร์และรหัสทั้งหมด เนื้อหา การแจ้งเตือนรายวัน และการวิเคราะห์ใดๆ และเนื้อหาอื่นใดที่ Zanroo สร้างขึ้นในการให้บริการใดๆ เป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Zanroo

 

5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามแต่ละรายจะรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ที่จัดหาโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว

 

5.3 ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ (และจะจัดหาว่าบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของลูกค้าจะไม่) ให้สิทธิ์ช่วงเช่าให้เช่าขายคัดลอกส่งแจกจ่ายทําให้พร้อมใช้งานสื่อสารเผยแพร่แสดงการถ่ายโอนมอบหมายหรือกําจัดหรือให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในเนื้อหาแก่บุคคลที่สาม

 

6. ระยะเวลาและการสิ้นสุด

 

6.1 ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่เริ่มต้นและจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิกตามข้อตกลงนี้

 

6.2 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงนี้โดยมีผลทันทีหากอีกฝ่ายหนึ่ง: กระทําการละเมิดข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสําคัญหรือถาวรและไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าว (หากสามารถแก้ไขได้) ภายใน 30 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ระบุการละเมิด ฟ้องล้มละลายหรือล้มละลายหรือกลายเป็นผู้เข้าร่วมโดยไม่สมัครใจในการล้มละลายหรือกระบวนการโดยไม่สมัครใจ การยุติดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

6.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในการยืนยันคําสั่งซื้อ ลูกค้าอาจยกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้หลังจาก 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นโดยแจ้งให้ Zanroo ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งจะต้องหมดอายุ (และด้วยเหตุนี้จึงยุติข้อตกลงนี้) ในวันสุดท้ายของเดือนปฏิทิน ลูกค้าตกลงที่จะยอมรับและชําระเงินสําหรับบริการใด ๆ ที่ให้ไว้ก่อนวันนั้น

 

7. เหตุสุดวิสัย

 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ (นอกเหนือจากภาระผูกพันในการชําระเงินใด ๆ ) ภายใต้ข้อตกลงนี้หากความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากการกระทําของพระเจ้าน้ําท่วมพายุไฟไหม้สงครามการกบฏความไม่สงบทางการเมืองความวุ่นวายทางแพ่งการจลาจลม็อบการจลาจลการก่อความไม่สงบการรัฐประหารการแทรกแซงของรัฐบาลคอมพิวเตอร์หรือความล้มเหลวของระบบอื่น ๆ หรือการหยุดชะงักหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล (" เหตุสุดวิสัย") ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยมีสิทธิได้รับการขยายเวลาตามสมควรสําหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายดังกล่าวจะพยายามแก้ไขสถานการณ์นั้นเพื่อลดผลกระทบของเหตุสุดวิสัยและจัดทําแผนฉุกเฉิน หากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงักนานกว่า 3 เดือน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงนี้

 

8. ความรับผิด

 

8.1 ความรับผิดโดยรวมของ Zanroo ที่มีต่อลูกค้าที่เกิดขึ้นจากหรือไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะต้องไม่เกินมูลค่าของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจ่ายให้กับ Zanroo ภายใต้ข้อตกลงนี้ภายในสิบสองเดือนก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว

 

8.2 Zanroo จะไม่รับผิดต่อลูกค้าในสัญญา การละเมิด หรือสิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้สําหรับการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียที่ตามมา และการสูญเสียผลกําไร ข้อมูล รายได้ โอกาสทางธุรกิจ เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง

 

9. ทั่วไป

 

9.1 ข้อตกลงนี้กําหนดข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดของคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสําคัญของข้อตกลงนี้และแทนที่การรับรองการสื่อสารและข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมด (เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา) ซึ่งจะเป็นโมฆะ

 

9.2 ความล้มเหลวของ Zanroo ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกําหนดสิทธิดังกล่าว

 

9.3 หากด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือในขอบเขตใด ๆ ข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ความไม่ถูกต้องหรือการบังคับใช้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบหรือทําให้ข้อกําหนดที่เหลือของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

 

9.4 คําบอกกล่าวใด ๆ ต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยหรือในนามของคู่สัญญาที่ให้และเว้นแต่จะส่งมอบให้กับคู่สัญญาเป็นการส่วนตัวจะถูกทิ้งไว้ที่หรือส่งทางไปรษณีย์ชั้นหนึ่งแบบเติมเงินการจัดส่งแบบชําระเงินล่วงหน้าหรือโทรสารหรือทางอีเมลไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาในการยืนยันคําสั่งซื้อหรือตามที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราว คําบอกกล่าวหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งทางไปรษณีย์การส่งโทรสารอีเมลหรือวิธีการสื่อสารที่เทียบเคียงได้ให้ถือว่าได้ส่งอย่างถูกต้องในวันที่โพสต์หรือการส่งที่ถูกต้อง

 

9.5 ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ในข้อตกลงนี้ได้

 

9.6 ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะยื่นเรื่องเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ไปยังเขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลไทยโดยไม่สามารถเพิกถอนได้