เทคโนโลยี

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แอปพลิเคชันนี้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากผู้ใช้

ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของ

เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ถนนป๊อปปูลาร์ 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
support@zanroo.com

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ในบรรดาประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่แอปพลิเคชันนี้รวบรวมด้วยตัวเองหรือผ่านบุคคลที่สามมี: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมอาจอธิบายไว้ในส่วนอื่น ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือโดยข้อความคําอธิบายเฉพาะตามบริบทกับการรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการจัดหาโดยผู้ใช้อย่างอิสระหรือรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้แอปพลิเคชันนี้
การใช้คุกกี้หรือเครื่องมือติดตามอื่น ๆ โดยแอปพลิเคชันนี้หรือโดยเจ้าของบริการของบุคคลที่สามที่ใช้โดยแอปพลิเคชันนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นทําหน้าที่ระบุผู้ใช้และจดจําการตั้งค่าของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น
ความล้มเหลวในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจทําให้แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถให้บริการได้

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลที่สามที่ได้รับเผยแพร่หรือแบ่งปันผ่านแอปพลิเคชันนี้และยืนยันว่าพวกเขาได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลแก่เจ้าของ

โหมดและสถานที่ในการประมวลผลข้อมูล

วิธีการประมวลผล

ผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในลักษณะที่เหมาะสมและจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงการเปิดเผยการแก้ไขหรือการทําลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
การประมวลผลข้อมูลจะดําเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์และ / หรือเครื่องมือที่เปิดใช้งานด้านไอทีตามขั้นตอนและโหมดขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากผู้ควบคุมข้อมูลในบางกรณีข้อมูลอาจสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลบางประเภทที่รับผิดชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของเว็บไซต์ (การบริหารการขายการตลาดกฎหมายการบริหารระบบ) หรือบุคคลภายนอก (เช่นผู้ให้บริการด้านเทคนิคบุคคลที่สามผู้ให้บริการไปรษณีย์ผู้ให้บริการโฮสต์ บริษัท ไอทีหน่วยงานสื่อสาร) ที่ได้รับการแต่งตั้งหากจําเป็นในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลโดยเจ้าของ รายการที่อัปเดตของฝ่ายเหล่านี้อาจถูกร้องขอจากผู้ควบคุมข้อมูลได้ตลอดเวลา

ที่

ข้อมูลจะถูกประมวลผลที่สํานักงานปฏิบัติการของผู้ควบคุมข้อมูลและในสถานที่อื่น ๆ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลตั้งอยู่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล

เวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตามเวลาที่จําเป็นในการให้บริการที่ผู้ใช้ร้องขอหรือระบุโดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้และผู้ใช้สามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับหรือลบข้อมูลได้ตลอดเวลา

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จะถูกรวบรวมเพื่อให้เจ้าของสามารถให้บริการของตนรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: การเข้าถึงบัญชีของบริการของบุคคลที่สามและการโต้ตอบกับเครือข่ายสังคมและแพลตฟอร์มภายนอก

เมื่อคุณใช้บริการของเราและอนุญาตให้เราเข้าถึงบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่เครือข่ายสังคมภายใต้ข้อกําหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติมสําหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google: https://policies.google.com/privacy

For Gmail and YouTube, Zanroo use and transfer to any other app of information received from Google APIs will adhere to Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.

For the Zanroo Application, Zanroo doesn't collect or share user data.

Users are agreeing to be bound by the YouTube Terms of Service

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

ดําเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายโดยผู้ควบคุมข้อมูลในศาลหรือในขั้นตอนที่นําไปสู่การดําเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชันนี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เหมาะสม
ผู้ใช้ประกาศให้ทราบว่าผู้ควบคุมข้อมูลอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

นอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แอปพลิเคชันนี้อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมและบริบทแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับบริการเฉพาะหรือการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ

บันทึกและการบํารุงรักษาระบบ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาแอปพลิเคชันนี้และบริการของบุคคลที่สามอาจรวบรวมไฟล์ที่บันทึกการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันนี้ (บันทึกระบบ) หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ (เช่นที่อยู่ IP)

ข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในนโยบายนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกร้องขอจากผู้ควบคุมข้อมูลได้ตลอดเวลา โปรดดูข้อมูลการติดต่อที่จุดเริ่มต้นของเอกสารนี้

สิทธิของผู้ใช้

ผู้ใช้มีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้รับการจัดเก็บไว้หรือไม่และสามารถปรึกษาผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและที่มาของพวกเขาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือขอให้พวกเขาได้รับการเสริมยกเลิกปรับปรุงหรือแก้ไขหรือสําหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อหรือเพื่อบล็อกข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมาย ตลอดจนคัดค้านการปฏิบัติของพวกเขาด้วยเหตุผลทางกฎหมายใด ๆ และทั้งหมด คําขอควรส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

แอปพลิเคชันนี้ไม่รองรับคําขอ "ไม่ต้องติดตาม"
หากต้องการตรวจสอบว่าบริการของบุคคลที่สามใด ๆ ที่ใช้เป็นไปตามคําขอ "ไม่ต้องติดตาม" โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในหน้านี้ ขอแนะนําให้ตรวจสอบหน้านี้บ่อยๆโดยอ้างถึงวันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุดที่ระบุไว้ที่ด้านล่าง หากผู้ใช้คัดค้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ ผู้ใช้จะต้องหยุดใช้แอปพลิเคชันนี้และสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นนโยบายความเป็นส่วนตัวในขณะนั้นใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ควบคุมข้อมูลมีเกี่ยวกับผู้ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งจัดทําขึ้นจากโมดูลที่ Iubenda จัดหาให้และโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของ Iubenda

คําจํากัดความและการอ้างอิงทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล (หรือข้อมูล)

ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาบุคคลตามกฎหมายสถาบันหรือสมาคมซึ่งเป็นหรือสามารถระบุได้แม้โดยอ้อมโดยการอ้างอิงถึงข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงหมายเลขประจําตัวส่วนบุคคล

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจากแอปพลิเคชันนี้ (หรือบริการของบุคคลที่สามที่ใช้ในแอปพลิเคชันนี้) ซึ่งอาจรวมถึง: ที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยผู้ใช้ที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ที่อยู่ URI (Uniform Resource Identifier) เวลาของคําขอวิธีการที่ใช้ในการส่งคําขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ขนาดของไฟล์ที่ได้รับในการตอบสนอง รหัสตัวเลขที่ระบุสถานะของคําตอบของเซิร์ฟเวอร์ (ผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จข้อผิดพลาด ฯลฯ ) ประเทศต้นทางคุณสมบัติของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้ใช้รายละเอียดเวลาต่างๆต่อการเข้าชม (เช่นเวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าภายในแอปพลิเคชัน) และรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางที่ตามมาภายในแอปพลิเคชันพร้อมการอ้างอิงพิเศษถึงลําดับของหน้าที่เยี่ยมชม และพารามิเตอร์อื่นๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์และ/หรือสภาพแวดล้อมด้านไอทีของผู้ใช้

ผู้ใช้

บุคคลที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ซึ่งจะต้องตรงกับหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอ้างถึง

เจ้าของข้อมูล

บุคคลตามกฎหมายหรือบุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอ้างถึง

ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือหัวหน้างานข้อมูล)

บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์ หรือหน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูล (หรือเจ้าของ)

บุคคลธรรมดา บุคคลตามกฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นใด สมาคม หรือองค์กรที่มีสิทธิร่วมกับผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการที่ใช้ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการดําเนินงานและการใช้แอปพลิเคชันนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

แอปพลิเคชันนี้

เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

คุกกี้

ข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้

ข้อมูลทางกฎหมาย

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในยุโรป: คําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จัดทําขึ้นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ศิลปะ 10 ของ EC Directive n. 95/46/EC และภายใต้ข้อกําหนดของ Directive 2002/58/EC ซึ่งแก้ไขโดย Directive 2009/136/EC ในเรื่องของคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น

การปรับปรุงครั้งล่าสุด: กุมภาพันธ์ 17, 2023